Popis vrsta otpada koji se smiju odlagati na deponiji Doroslov

POPIS VRSTA OTPADA I NJEGOVOG KLJUČNOG BROJA KOJI SE SMIJE ODLAGATI NA DEPONIJU «DOROSLOV» U D.MIHOLJCU

 

OTPAD IZ VRTOVA I PARKOVA
(UKLJUČUJUĆI I OTPAD IZ GROBLJA)......................... ključni broj otpada…........... 2002

BIORAZGRADIVI OTPAD ….. ..............................................................................................200201

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD .................................................................................... …. 200301

OTPAD SA TRŽNICA ....................................................................................................... …. 200302

OSTACI SA ČIŠĆENJA ULICA .................................................................................... …. 200303

MULJEVI IZ SEPTIČKIH JAMA ........................................................................................ …. 200304

GLOMAZNI OTPAD........................................................................................................... …. 200307

OSTACI NA SITIMA I GRABLJAMA ................................................................................ …. 190801

OTPAD IZ PJESKOLOVA............................................................................................... …. 190802

MULJEVI OD OBRADE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA …. ....................................190805

DRVO(KOJE NIJE NAVEDENO POD 200137)........................................................... …. 200138

OTPAD IZ PEKARSKE I SLASTIČARSKE IND.............................................................. …. 0206

BETON,OPEKA,CRIJEP(PLOČICE I KERAMIKA)........................................................ …. 1701

 

 

Kontakt forma

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov