Popis vrsta otpada koji se smiju odlagati na deponiji Doroslov

POPIS VRSTA OTPADA I NJEGOVOG KLJUČNOG BROJA KOJI SE SMIJE ODLAGATI NA DEPONIJU «DOROSLOV» U D.MIHOLJCU

 

19 08 01 Ostaci na sitima i grabljama

19 08 02 Otpad iz pjeskolova

20 02 01 Biorazgradivi otpad

20 03 01 Miješani komunalni otpad

20 03 02 Otpad s tržnica

20 03 03 Ostaci od čišćenja ulica

20 03 07 Glomazni otpad

 

 

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov